Vizyon, Misyon Ak Valè Fondamantal

District Plan

Misyon Distri Cambridge

Lekòl Piblik yo bay yon edikasyon kalite ki enspire, rekonèt, responsabilize, ak sipòte chak elèv nan vwayaj pèsonèl y ap fè an pou yo reyalize pi gwo potansyèl yo nan lekòl la, epi pou yo ale pi lwen toujou kòm manm pwodiktif nan kominote yo a.

Valè Ki Gen Nan Tribinal Distri a

  • Gwo Atant
  • Opòtinite Ekitab
  • Lajwa nan aprantisaj lan
  • Byennèt
  • Santiman apatenans
  • Responsablite pèsonèl ak kolektif
  • Patenarya
  • Pwogrè k ap kontinye

Vizyon Distri a
Yo rekonèt Lekòl Piblik Cambridge kòm yon enstitisyon ekselans. Lekòl nou yo bay yon eksperyans aprantisaj enklizif, sekiritè, gwo kalite ki kiltive potansyèl chak elèv, epi ki ap travay pou retire inegalite nan kesyon edikasyon, ak ranfòse patenarya ant fanmi ak kominote yo. Elèv nou yo se moun ki gen panse kritik, yo se aprenan pou tout lavi, ak moun ki ap konstrui yon sosyete ki pi ekitab. Lè yo resevwa diplòm lan yo se moun ki prepare pou fè chwa ki eklere pou avni yo.

Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.