Premye Sondaj 2020 pou Otòn la

Chè Fanmi Lekòl Piblik Cambridge (CPS),

Distri lekòl nou anap travay di pou prepare re-ouvèti lekòl yo an Septanm, kondisyon yo ta dwe akò ak direktiv ki soti nan ajans federal, eta ak lokal pou sante ak edikasyon. Chanjman ki pral bezwen fè yo pral difisil, epi n ap bezwen èd ou pandan n ap kontinye planifye.

Massachusetts poko anonse egzijans pou reouvri lekòl Otòn pwochen, men yo te devlope yon seri de direktiv pou pwogram ki gen rapò ak ki gen ladan lekòl ete, gadri ak pwogram pou jèn yo. Baze sou konsèy aktyèl, nou ap travay aktivman pou devlope yon kantite pwosedi asire:

  • Distans fizik/sosyal ki ladan 6 pye distans alantou chak moun
  • Elimine melanje ak reyinyon ki pa nesesè
  • Garanti founiti apwopriye tankou mask, gan, pwodui netwayaj ak dezenfektan
  • Mete ajou pwosedi transpò ki gen ladan dezenalizasyon ogmante ak diminye kantite elèv yo pou chak otobis
  • Bay aprantisaj aleka ak opòtinite travay poupwoteje moun ki nan pi gwo risk si yo ta kontrakte COVID-19

Malgre ke anpil faktè ki rete avan nou detèmine lòt etap yo, nou ap mande w èd ou pou nou kapab konprann ki sa fanmi ou ap panse an tèm de retounen lekòl an pèsòn ane pwochèn. Tanpri pran sondaj ki anba a pou ede nou konprann sa w prevwa pou elèv ou a ak fanmi ou otòn pwochèn.

PRAN SONDAJ LA KOUNYE a >>

Tanpri sonje: Nou pran angajman pou bay sipò ke elèv yo ak fanmi yo bezwen---soti nan transpò otobis ak teknoloji nan pwogram edikasyon espesyalizebak angajman siyifikatif ak pwofesè yo ak lekòl yo. Nou pral pataje plis detay sou planifikasyon yo nan semèn kap vini yo.

Avèk tout planifikasyon ak preparasyon nap fè yo, nou vrèman bezwen èd ou. Nou pral rete an kontak avèk ou pandan n ap pral kòmanse pran desizyon ki gen rapò ak sekirite nan semèn ak mwa kap vini yo.

Tanpri pran swen de tèt ou e mèsi pou asistans ou.

Sensèman,

James P. Maloney
Chèf Operasyon Ofisye

Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.